Μεταφορες και μετακομισεις σημερα

Ευρωπαϊκή Ένωση και Οδικες Μεταφορες Μετακομισεις

μεταφορες μετακομισεις

Οδικές Μεταφορές | Μετακομίσεις

Για να απελευθερωθεί η αγορά στις μεταφορες, το άρθρο 75 της Συνθήκης ΕΟΚ  προέβλεπε τη θέσπιση  κοινών κανόνων εφαρμοζόμενων στις διεθνείς μεταφορες μετακομισεις, τις εκτελούμενες από και προς την επικράτεια ενός κράτους μέλους (διεθενίς μεταφορες)  ή διασχίζουσες την επικράτεια ενός ή περισσότερων κρατών μελών (κοινοτικες μετακομισεις). Σημαντικές νομοθετικές εναρμονίσεις απαιτούνταν για την πραγματοποίηση των στόχων της Συνθήκης σε αυτό το πεδίο, αλλά χρειάζονταν πολύ χρόνο και προσπάθεια.

H πιο προβληματική αγορά από την άποψη της πρόσβασης ήταν εκείνη των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Για να εκτελεστούν οδικές μεταφορες  και μετακομισεις πέρα από τα σύνορα χρειαζόταν η άδεια του κράτους, το έδαφος του οποίου ήθελε να διασχίσει ο μεταφορέας, παρεχόμενη συνήθως από τα ενδιαφερόμενα κράτη σε διμερή βάση. Aυτό το σύστημα άδειας απέβλεπε στο να προστατεύσει τους σιδηροδρόμους και τους εθνικούς μεταφορείς και εμπόδιζε φυσικά την ενδοκοινοτική απελευθέρωση των μεταφορών.

Βέβαια αυτό το προστατευτικό καθεστώς άρχισε να διαβρώνεται από την αρχή με την απελευθέρωση ορισμένων ειδικών μεταφορών, όπως στις συνοριακες μεταφορες, των ταχυδρομικών μεταφορών και ιδίως ορισμένων συνδυασμένων οδικών/σιδηροδρομικών μεταφορών. Όμως, όλες αυτές οι ειδικές απελευθερώσεις δεν αφορούσαν παρά ένα ελάχιστο τμήμα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες υπάγονταν πάντα στο καθεστώς των ποσοστώσεων και των διμερών αδειών. Αντί να καταργήσει τις ποσοστώσεις, το Συμβούλιο, το 1968, περιορίστηκε να επιθέσει επί των διμερών ποσοστώσεων μια μικρή κοινοτική ποσόστωση, που αντιπροσώπευε λιγότερο από 10% των διμερών ποσοστώσεων.

Η απουσία πολιτικής στις διασυνοριακές μεταφορες μετακομισεις

H έκδηλη απουσία πολιτικής θέλησης για την πραγματοποίηση μιας «κοινής» πολιτικής στις μεταφορες μετακομισεις εξαγρίωσε τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βάσει του άρθρου 175 της Συνθήκης ΕΟΚ  και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υιοθέτησε, στις 16 Σεπτεμβρίου 1982, ένα ψήφισμα σχετικό με μια παραπομπή για παράλειψη του Συμβουλίου στο πεδίο της πολιτικής στις μεταφορες μετακομισεις.

To Κοινοβούλιο θεωρούσε ότι αυτή η πολιτική είχε γίνει αντικείμενο μόνο δευτερευουσών διατάξεων, που δεν ανταποκρίνονταν στους στόχους που είχε ορίσει η Συνθήκη, ιδίως στα άρθρα 3 και 74. H απόφαση την οποία έλαβε το Δικαστήριο στις 22 Mαΐου 1985 ήταν μια μερική επιτυχία για το Kοινοβούλιο και την Eπιτροπή. Πράγματι το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το Συμβούλιο παρέλειψε, κατά παράβαση της Συνθήκης, να εξασφαλίσει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις διεθνεις μετακομισεις και μεταφορες και να ορίσει τους όρους πρόσβασης στις διεθνείς μεταφορές ενός κράτους μέλους των μεταφορέων των μη διαμενόντων σε αυτό. Mετά από την απόφαση του δικαστηρίου και τη θέση σ’ εφαρμογή της Eνιαίας Eυρωπαϊκής Πράξης, το Συμβούλιο αποφάσισε επιτέλους να θεσπίσει την ελεύθερη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Κανονισμός άσκησης επαγγέλματος (μεταφορες μετακομισεις)

Ένας άλλος κανονισμός θεσπίζει κοινούς κανόνες για  τους όρους που πρέπει να πληρούνται στις μεταφορες μετακομισεις, για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή που προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα με μηχανοκίνητα οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων, των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα ξεπερνά τα 40 km την ώρα. Οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα πρέπει:

  1. να έχουν πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης σε ένα κράτος μέλος·
  2. να παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας·
  3. να διαθέτουν την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια και
  4. να διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια.

Αυτές οι επιχειρήσεις οφείλουν να ορίζουν ένα τουλάχιστον φυσικό πρόσωπο, τον διαχειριστή μεταφορών, ο οποίος ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα στοιχεία 1) και 4) και ο οποίος διαχειρίζεται συνεχώς και πραγματικά τις  δραστηριότητες της οικονομικής μεταφορικής, έχει γνήσια σχέση με την επιχείρηση και έχει την κατοικία του εντός της ΕΕ. Όσον αφορά τα εχέγγυα αξιοπιστίας του διαχειριστή μεταφορών, το πρόσωπο αυτό απαιτείται να μην έχει καταδικασθεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή να μην του έχει επιβληθεί κύρωση για σοβαρή παραβίαση ευρωπαϊκών διατάξεων, ιδίως στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Video για μεταφορες μετακομισεις