Οδική βοήθεια αυτοκινήτων στην Αθήνα

Οδική Βοήθεια Οχημάτων στην Αθήνα θεωρείται η δραστηριότητα που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης οδικού οχήματος που το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την κυκλοφορία του:

 1. Την επιτόπου επισκευή του οχήματος.
 2. Την μεταφορά του οχήματος, μέχρι τον πλησιέστερο ή καταλληλότερο τόπο για την επί τόπου επισκευή του.
 3. Την μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επισκευής οχημάτων επιλογής του ιδιοκτήτη του, καθώς και την μεταφορά του οδηγού και των επιβατών του οχήματος μέχρι τον πλησιέστερο τόπο από τον οποίο θα μπορέσουν να επιβιβαστούν σε άλλα μέσα κατά την επιλογή του δικαιούχου της παροχής οδικής βοήθειας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας και οι οποίες προβλέπονται στη Σύμβαση.
 4. Την μεταφορά του οχήματος καθώς και του οδηγού και των επιβατών του μέχρι την κατοικία τους, το σημείο εκκίνησης ή τον αρχικό προορισμό τους εντός της Ελλάδας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ανάλαβε η Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας.
 5. Οδική βοήθεια δύναται να προσφερθεί και στους Σταθμούς Οδικής Βοήθειας που ορίζονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 2 του παρόντος.
 6. Οδική βοήθεια οχημάτων θεωρείται και η παροχή βοήθειας σε δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα.

Οχημάτων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και η ΕΛΠΑ, που δραστηριοποιούνται στην παροχή οδικής βοήθειας οχημάτων και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Οι Επιχειρήσεις Οδικής Βοήθειας οχημάτων διακρίνονται σε Αυτόνομες Πανελλαδικές και σε Μικτές Πανελλαδικές.

Α’. Αυτόνομες Πανελλαδικές είναι:

 1. Οι ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 18 Βοήθεια οι οποίες προσφέρουν και οδική βοήθεια οχημάτων.
 2. Η ΕΛΠΑ.
 3. Οι Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που θα κάνουν έναρξη της δραστηριότητας οδικής βοήθειας οχημάτων μετά την δημοσίευση του παρόντος.

Β’. Μικτές Πανελλαδικές είναι οι Επιχειρήσεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, που λειτουργούν ήδη κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού και οι οποίες θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με τις διατάξεις του.

Σύμβαση Οδικής Βοήθειας Οχημάτων είναι η συμφωνία για την παροχή οδικής βοήθειας από την Επιχείρηση προς τον δικαιούχο και αποδεικνύεται με έγγραφο που εκδίδεται από την Επιχείρηση.

Η διάρκεια της Σύμβασης είναι τουλάχιστον ετήσια, αλλά η εξόφλησή του ποσού της καλύψεως, δύναται να πραγματοποιείται εφ’ άπαξ ή με τμηματικές καταβολές.

Ποσό καλύψεως για την παροχή της φτηνής οδικής βοήθειας είναι:

 • Το ασφάλιστρο που καταβάλλεται στην ασφαλιστική εταιρία για την παροχή της οδικής βοήθειας.
 • Η συνδρομή που καταβάλλεται στις μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.
 • Το εφ’ άπαξ ποσό που καταβάλλεται στις μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας για την παροχή βοήθειας σε οχήματα που δεν έχουν συνάψει σύμβαση για οδική βοήθεια προ του συμβάντος και αφορά μόνο το συγκεκριμένο περιστατικό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5, της παραγράφου 7 και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 Ο του άρθρου 7 του παρόντος.
 • Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το εφ’ άπαξ ποσό που τυχόν θα καταβληθεί σε Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας Οχημάτων, θεωρείται κόμιστρο και η είσπραξή του απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 4 και 6 του νόμου 1959/1991 περί κυκλοφορίας ΦΙΧ οχημάτων.
 • Το εφ’ άπαξ ποσό που καταβάλλεται σε Επιχείρηση γερανών Δημοσίας Χρήσεως για συγκεκριμένη περίπτωση και αφορά μόνο την ανέλκυση ή ρυμούλκηση ή μεταφορά του ακινητοποιηθέντος οχήματος.

Συνεργάτης οδικής βοήθειας οχημάτων θεωρείται η Επιχείρηση Νομαρχιακής δραστηριότητας η οποία λειτουργεί κατά την δημοσίευση του παρόντος και η οποία θα συνεχίσει την λειτουργία της σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου. Μια καλή επιλογή για οδικη βοηθεια για την Αθηνα, είναι ο Τζάμπρας Γεώργιος. Λύση οικονομική και αξιόπιστη.