Οι αλλαγές που έρχονται για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Οι αλλαγές  για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

 • Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός μετονομάζεται σε προδικαστικό συμβιβασμό και η διαδικασία του γίνεται πιο σύντομη, αφού εντός δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης, προσδιορίζεται η ημέρα επικύρωσης ενώπιον του Ειρηνοδίκη. Καταρχήν, δίνεται στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά  η δυνατότητα, προτού καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στον νόμο κατσέλη για τα υπερχρεωμένα, να καταφύγει στο θεσμό της διαμεσολάβησης. Αν η διαμεσολάβηση αποδειχθεί ανεπιτυχής, τότε μπορεί να προχωρήσει στην κατάθεση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, συνυποβάλλοντας με τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα, αντίγραφο του πρακτικού αποτυχίας της διαμεσολάβησης.
 • υπερχρεωμενα νοικοκυρια

  Υπερχρεωμενα Νοικκοκυρια logo

  Με την κατάθεση της αίτησης ενώπιον του δικαστηρίου, ο Ειρηνοδίκης ορίζει την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης (μέσα σε 6 μήνες) και την «ημερομηνία επικύρωσης» υποχρεωτικά μέσα σε 2 μήνες από την κατάθεση της αίτησης. Κατά την ημερομηνία της επικύρωσης είτε επικυρώνεται ο πιθανός προδικαστικός συμβιβασμός είτε –σε περίπτωση που αυτός δεν επιτεύχθηκε- συζητείται η πιθανότητα χορήγησης προσωρινής διαταγής.

 • Μέσα στους δύο πρώτους μήνες από την κατάθεση της αίτησης και μέχρι την ημερομηνία επικύρωσης τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά  καλούνται να προσπαθήσουν να συμφωνήσουν στο προτεινόμενο από τον οφειλέτη σχέδιο διευθέτησης των οφειλών.
 • Η αίτηση υπαγωγής στο νομο της κατσελη πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα σχετικά με την περιουσία, τα κάθε φύσεως εισοδήματα, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις καθώς και με υπεύθυνη δήλωση για α) την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων β) τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία. Εφόσον καταργείται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση βεβαίωσης επιτυχίας ή αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού από τον συνδράμοντα φορέα.

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και Ειρηνοδικεία

 • υπερχρεωμένα νοικοκυριά

  Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά photo

  Μετά την κατάθεση της αίτησης από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ενώπιον του Ειρηνοδικείου, ο οφειλέτης οφείλει α) μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα και β) μέσα σε 15 ημέρες να επιδώσει την αίτηση στους πιστωτές του. Από την ημέρα της επίδοσης και μέσα σε διάστημα ενός μηνός, οι πιστωτές καταθέτουν στο φάκελο τις απόψεις τους, αφού λάβουν γνώση όλων των εγγράφων που έχει καταθέσει ο οφειλέτης, σχετικά με την οικονομική και εισοδηματική κατάσταση του.

 • Για την επίτευξη του προδικαστικού συμβιβασμού αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν του 50% + 1 των απαιτήσεων και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούνταν μέχρι σήμερα. Εφόσον επιτευχθεί ο συμβιβασμός, ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει αυτόν κατά την ημερομηνία επικύρωσης.
 • Από την κατάθεσης της αίτησης από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μέχρι την ημερομηνία επικύρωσης, ήτοι για τους 2 πρώτους μήνες από την κατάθεσης της αίτησης, αναστέλλονται αυτεπαγγέλτως όλα τα διωκτικά μέτρα.
 • Η όλη διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού είναι υπό δικαστική εποπτεία και αποτρέπεται έτσι ο πιθανός κίνδυνος καταστρατήγησης. Εξ αρχής ο οφειλέτης δεν καταθέτει πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού προς την εμπλεκόμενη Τράπεζα όπως γινόταν μέχρι σήμερα (με εξαίρεση την διαδικασία της διαμεσολάβησης εφόσον επιλεχθεί αυτή η οδός), αλλά υποβάλλει τις προτάσεις του κατευθείαν στο δικαστήριο με την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού, ο οφειλέτης συνεχίζει τη διαδικασία για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών του.

Συμβιβασμοί για τα υπερχρεωμενα νοικοκυρια και νομος Κατσελη

 • Ο συμβιβασμός επιτρέπεται να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο μέχρι και πριν τη συζήτηση της αίτησης.
 • Πλέον, όταν τα υπερχρεωμένα αυτά νοικοκυριά  αιτούνται από τις Τράπεζες την αναλυτική κατάσταση οφειλών του, αυτές έχουν υποχρέωση να εκδώσουν αυτήν εντός 10 εργάσιμων ημερών αντί για 5 που ίσχυε έως σήμερα.

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Η ρυθμιση Ληξιπρόθεσμων οφειλων του νομου κατσελη

ρυθμιση οφειλων

Ρύθμιση Οφειλών και χρεών

1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Τελωνεία του Κράτους σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία και δυνατότητα τήρησης προγράμματος δόσεων να γίνεται ρύθμιση οφειλών έως και σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και πάντως όχι πέραν της 30.6.2017 και να καταβάλλονται ως εξής:

α) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από το νόμο Κατσέλη, εφόσον η καταβολή πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως και την 30.6.2013,

β) με απαλλαγή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2014,

γ) με απαλλαγή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2015,

δ) με απαλλαγή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2016,

ε) με απαλλαγή ποσοστού εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από το νόμο Κατσέλη, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2017.
Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για την εφαρμογή των ως άνω απαλλαγών λογίζονται σε κάθε περίπτωση οι προσαυξήσεις όπως έχουν διαμορφωθεί την 1.1.2013.

στ) Τα υπερχρεωμενα νοικοκυρια πρέπει να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις, καθώς και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 1.1.2013.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής χορηγείται η ρύθμιση μόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης.

υπερχρεωμενα νοικοκυρια

Υπερχρεωμενα Νοικοκυρια και ρυθμίσεις

2. Κατ’ εξαίρεση, τα υπερχρεωμενα νοικοκυρια μη επιτηδευματίες οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πρόγραμμα δόσεων της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε περισσότερες ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς όμως το ευεργέτημα της απαλλαγής των προσαυξήσεων ανάλογα με τα εισοδήματά τους. Για ποσό βασικής οφειλής άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν ότι δεν δύνανται να αποπληρώσουν την οφειλή τους αλλά μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δόσεων.

3. Η υπαχθείσα στις ρυθμίσεις οφειλών από την 1.1.2013, επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οκτώ εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, αντί των κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Ποιοι υπάγονται στο νομο κατσελη

Στο νόμο Κατσέλη υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη και:
α) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,
β) βεβαιωμένες έως και την 31.12.2012 οφειλές,
γ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες έως και την ανωτέρω ημερομηνία μη ρυθμισμένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υποχρεωτικά,
δ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων.

νομοσ κατσελη

Νομος Κατσελη για υπερχρεωμένους

5. Εξαιρούνται από το νόμο Κατσέλη και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλών:
α) οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία απωλέσθη μετά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή των Ελλήνων,
β) οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για φοροδιαφυγή.