Διατάξεις που εφαρμόζονται στις αποφραξεις και τις εκκενωσεις βοθρων

Εκκενωσεις βοθρων απαγορεύσεις

εκκενωσεις βοθρων

Εκκενωσεις βοθρων Αθήνα

Εφ’ όσον προ των κτιρίων διέρχεται υπόνομος εν λειτουργία απαγορεύεται απολύτως η κατασκευή οιουδήποτε βόθρου στεγανού ή απορροφητικού τα δε λύματα των κτιρίων δέον όπως διοχετεύωνται απ’ ευθείας και άνευ της μεσολαβήσεως οιουδήποτε βόθρου ει μη μόνον μηχανικού σίφωνος προς τον υπόνομον. Η δαπάνη της συνδέσεως βαρύνει τους ιδιοκτήτας. Οι εκκενωσεις βοθρων της συνδέσεως εκτελείται υπό του εντεταλμένου φορέως κατασκευής και συντηρήσεως των υπονόμων της περιοχής.

Σε κάθε κτίριο ή χώρο, νέο ή υφιστάμενο, οποιασδήποτε χρήσης, όπου προβλέπεται παραμονή, εργασία ή παρουσία ατόμων, επιβάλλεται η ύπαρξη κατάλληλου πλήθους αποχωρητηρίων και νιπτήρων, καθώς και οι εκκενωσεις των βοθρων των λοιπών υδραυλικών αποδοχέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Εφόσον από τον προορισμό του κτιρίου ή του χώρου προβλέπεται, σε μη σπάνιες περιπτώσεις, η παραμονή των αυτών προσώπων πέραν του 12ωρου ή υπάρχει πιθανότητα τα άτομα του χώρου να εκτεθούν σε υπερβολική θερμότητα ή να μολυνθεί τα δέρμα τους από δηλητηριώδεις, βλαπτικές ή ερεθιστικές ουσίες, πρέπει να υπάρχουν εκκενωσεις βοθρων και υποδοχείς γενικής σωματικής καθαριότητας (λουτήρας ή λεκάνη καταιονιστήρα), σε κατάλληλο πλήθος και διάταξη.

Κατ’ εξαίρεσιν η Αρχή δύναται να επιτρέψει τις εκκενωσεις βοθρων εντός των οποίων θα διοχετεύωνται τα λύματα μέσω των κατά την προηγουμένην παράγραφον 5 στεγανών βόθρων εφ’ όσον εις την υπ’ όψιν περιοχήν δεν υφίστανται υπόνομοι και εφ’όσον οι απορροφητικοί ούτοι βόθροι κατασκευάζονται εις ικανήν απόστασιν από των θεμελίων ή τοίχων παντός εν τη περιοχή κτιρίου αι συνθήκαι δε υδρεύσεως δύνανται να επιτρέψουν τούτο. Η ελαχίστη απόστασις απορροφητικού βόθρου από των θεμελίων ή τοίχων παντός κτιρίου είναι κατά το ήμισυ του βάθους αυτού παντώς ουχί μικροτέρα των 5 μ. δια μαλακά γαιώδη εδάφη, των 3 μέτρων δια ημιβραχώδη ή κροκαλοπαγή και 1,50 μέτρων δια συμπαγή βράχον. Απορροφητικός βόθρος εντός του προκηπίου απαγορεύεται.

Video για εκκενωσεις βοθρων

Αποφραξεις απαγορεύσεις

αποφραξεις

Σύστημα για αποφραξεις

Απαγορεύονται οι αποφραξεις των εγκαταστάσεων αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων με εγκαταστάσεις αποχέτευσης ομβρίων σε οποιοδήποτε σημείο, πλην του Παντορροϊκού δημόσιου ή δημοτικού αγωγού αποχέτευσης.

Οι αποφραξεις των κατακόρυφων στηλών ακάθαρτων ή αερισμού πρέπει να είναι σε τέτοιες θέσεις, ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή ενόχληση και πάντως να μην είναι χαμηλότερα από 1,5 μέτρο από δάπεδο που βρίσκεται στην ίδια στάθμη με δάπεδο χώρου κύριας χρήσης του ίδιου κτιρίου.

Η ποιότητα των λυμάτων, ή απόβλητων που μπορεί να συνδεθούν με υπόνομο καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή τους κανονισμούς της αρχής που διαχειρίζεται τον υπόνομο. Στην περίπτωση αυτή και μόνο οι διατάξεις ή η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων αποτελεί μέρος της εγκατάστασης αποχέτευσης υπό την έννοια του παρόντος άρθρου.

Όλα τα εξαρτήματα, συσκευές, κατασκευές επιτόπου του έργου, οι ειδικές αποφράξεις κλπ., της εγκατάστασης αποχέτευσης λυμάτων ή απόβλητων πρέπει να είναι από υλικά κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, με κατάλληλη αντοχή, στεγανότητα, απορροφητικότητα σε νερό, επιφανειακή ταχύτητα και αντοχή σε διάβρωση.

Video για αποφραξεις

Τι σημαίνει ετυμολογικά η λέξη «αποφράξεις»

Ιατρικές και υδραυλικές αποφραξεις

αποφραξεις

Υδραυλικές Αποφραξεις

Η κοινότερη χρήση της λέξης “αποφράξεις” στην καθημερινή ζωή είναι ίσως στις εκκενώσεις βόθρων -εκεί, η απόφραξη είναι το ξεβούλωμα, οπότε για μια στιγμή μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι το κάπνισμα κάνει καλό, ότι είναι ευεργετικό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις αρτηρές, που τις ξεβουλώνει.

Ιατρικές αποφραξεις

Όμως, μόνο για μια στιγμή. Επειδή δεν κατεβήκαμε χτες από άλλον πλανήτη, τη δεύτερη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι η ερμηνεία αυτή δεν στέκει. Καταρχάς, ξέρουμε ότι τα μηνύματα πάνω στα πακέτα των τσιγάρων προειδοποιούν για τις αρρώστιες και τα άλλα φοβερά που μπορεί να πάθουν όσοι καπνίζουν, καρκίνο, καρδιαγγειακά, εγκεφαλικά, ανικανότητα (εξού και το ανέκδοτο μ’ εκείνον που παίρνει τσιγάρα απ’ το περίπτερο, βλέπει το μήνυμα περί ανικανότητας και το γυρίζει στον περιπτερά ζητώντας να του δώσει ένα με καρκίνο). Άρα, αποκλείεται τα μηνύματα να αναφέρουν ένα θετικό του καπνίσματος -άλλωστε, οι δυο επόμενες συνέπειες που αναφέρονται (έμφραγμα και εγκεφαλικά) είναι αναμφίσημα αρνητικές και όσο πιο μακρυά από μας τόσο καλύτερα.

Αν όμως είναι έτσι, πώς εξηγείται η φράση “το κάπνισμα αποφράσσει τις αρτηρίες;” Τι τις κάνει τις αρτηρίες το κάπνισμα αν δεν τις ξεβουλώνει;

Αν πάμε στο λεξικό, θα δούμε ότι το ρήμα “αποφράσσω” (ή αποφράζω) έχει δύο σημασίες: 1) φράζω κάτι εντελώς, 2) ξεβουλώνω. Ναι, σωστά διαβάσατε, έχει δυο σημασίες που είναι εντελώς αντίθετες η μια με την άλλη, που η μια είναι η άρνηση της άλλης. Κι έτσι, “απόφραξη” μπορεί να είναι είτε το φράξιμο, το βούλωμα είτε το ξεβούλωμα ενός πόρου που είναι φραγμένος, π.χ. ενός αγωγού ομβρίων υδάτων.

Στην ιατρική ορολογία, οι αποφραξεις έχουν πάντοτε την πρώτη σημασία: απόλυτο φράξιμο, που λέει το λεξικό. Έτσι έχουμε απόφραξη αρτηριών, αλλά και αεραγωγών, και του εντέρου ή του ουρητήρα ή του δακρυικού πόρου. Σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε έναν αγωγό, έναν σωλήνα, που φράζει και προκαλεί διάφορα προβλήματα. Με την ίδια σημασία έχουμε και ασθένειες/συμπτώματα όπως την αποφρακτική άπνοια ή την αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Επομένως, σωστό είναι το μήνυμα “το κάπνισμα αποφράσσει τις αρτηρίες”, αυτός είναι ο καθιερωμένος όρος. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άλλο ρήμα; Θα μπορούσαμε βέβαια να γράψουμε ‘το κάπνισμα φράζει τις αρτηρίες’, αλλά αυτό μόνο σε μια άλλη Ελλάδα, σε ένα παράλληλο σύμπαν. Σε αυτήν εδώ την Ελλάδα, όπου μας έχει κάτσει το τρισχιλιετιλίκι στο λαιμό, αποκλείεται.

Βέβαια, δεν παύει να είναι μια εντελώς παράδοξη περίπτωση, οπότε σωστά παραξενεύονται όσοι το βλέπουν και σωστά το σχολιάζουν, αν και βέβαια είναι κωμικό να λέμε ότι “είναι λάθος” το μήνυμα, και μόνο στ’ αστεία μπορεί να πει κανείς για καρδιοπαθείς που θα έκαναν αγωγή ζητώντας αποζημίωση για παραπλάνηση.

Υδραυλικές αποφραξεις

Μία από τις πιο βρώμικες δουλειές του σπιτιού είναι οι αποφραξεις ή ακόμη χειρότερα, της τουαλέτας. Δυστυχώς, όμως είναι κάτι που όλοι θα κάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Εάν έχετε δυσκολία με την κατάλληλη πίεση στο έμβολο απόφραξης ή της βεντούζας από καουτσούκ, υπάρχει ένα τέχνασμα για να γίνει μια καλή αναρρόφηση χωρίς δυσκολίες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τρίψετε λίγη βαζελίνη γύρω από την άκρη του εργαλείου. Αυτό θα αυξήσει την αναρρόφηση και επίσης θα βοηθήσει να διατηρηθεί το καουτσούκ. Είναι ένα μικρό τέχνασμα για το πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά ένα έμβολο και ας το παραδεχτούμε, για εμάς τις γυναίκες, οποιαδήποτε βοήθεια σε αυτό το θέμα, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη! Αλλιώς θα πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποια αποφρακτικη εταιρεία για να αναλάβει την δουλειά.