Οι αλλαγές στην διαδικασία για τα διαχείριση πολυκατοικιών

διαχειριση πολυκατοικιων

Διαχειριση πολυκατοικιων Photo

Οι αλλαγές που επήλθαν το 2013 τόσο στην διαδικασία έκδοσης για τη διαχειριση  πολυκατοικιων όσο και στην διαδικασία ανάρτησης των κοινοχρήστων στο πίνακα των πολυκατοικιών. Οι διαχειριστές των πολυκατοικιών και οι Επιχειρήσεις Έκδοσης Κοινοχρήστων καλούνται να εφαρμόσουν άμεσα τις αλλαγές, αλλιώς είναι αντιμέτωπες με βαρύτατα πρόστιμα.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης για διαχειριση πολυκατοικιων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που αναφέρονται σε αυτά. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών.

Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που εκδίδουν τη διαχειριση  πολυκατοικιων, οφείλουν να λαμβάνουν από το διαχειριστή τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών και να κρατούν αντίγραφα αυτών για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση άρνησης του διαχειριστή να παράσχει τα εν λόγω στοιχεία, οι υπόχρεοι οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως και εγγράφως τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν διαχείριση πολυκατοικιών υποχρεούνται να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων εκτός από τον πίνακα για τh  διαχειριση των πολυκατοικιων και αντίγραφα παραστατικών και δαπανών. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2000 ). Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Μεταφορες και μετακομισεις σημερα

Ευρωπαϊκή Ένωση και Οδικες Μεταφορες Μετακομισεις

μεταφορες μετακομισεις

Οδικές Μεταφορές | Μετακομίσεις

Για να απελευθερωθεί η αγορά στις μεταφορες, το άρθρο 75 της Συνθήκης ΕΟΚ  προέβλεπε τη θέσπιση  κοινών κανόνων εφαρμοζόμενων στις διεθνείς μεταφορες μετακομισεις, τις εκτελούμενες από και προς την επικράτεια ενός κράτους μέλους (διεθενίς μεταφορες)  ή διασχίζουσες την επικράτεια ενός ή περισσότερων κρατών μελών (κοινοτικες μετακομισεις). Σημαντικές νομοθετικές εναρμονίσεις απαιτούνταν για την πραγματοποίηση των στόχων της Συνθήκης σε αυτό το πεδίο, αλλά χρειάζονταν πολύ χρόνο και προσπάθεια.

H πιο προβληματική αγορά από την άποψη της πρόσβασης ήταν εκείνη των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Για να εκτελεστούν οδικές μεταφορες  και μετακομισεις πέρα από τα σύνορα χρειαζόταν η άδεια του κράτους, το έδαφος του οποίου ήθελε να διασχίσει ο μεταφορέας, παρεχόμενη συνήθως από τα ενδιαφερόμενα κράτη σε διμερή βάση. Aυτό το σύστημα άδειας απέβλεπε στο να προστατεύσει τους σιδηροδρόμους και τους εθνικούς μεταφορείς και εμπόδιζε φυσικά την ενδοκοινοτική απελευθέρωση των μεταφορών.

Βέβαια αυτό το προστατευτικό καθεστώς άρχισε να διαβρώνεται από την αρχή με την απελευθέρωση ορισμένων ειδικών μεταφορών, όπως στις συνοριακες μεταφορες, των ταχυδρομικών μεταφορών και ιδίως ορισμένων συνδυασμένων οδικών/σιδηροδρομικών μεταφορών. Όμως, όλες αυτές οι ειδικές απελευθερώσεις δεν αφορούσαν παρά ένα ελάχιστο τμήμα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες υπάγονταν πάντα στο καθεστώς των ποσοστώσεων και των διμερών αδειών. Αντί να καταργήσει τις ποσοστώσεις, το Συμβούλιο, το 1968, περιορίστηκε να επιθέσει επί των διμερών ποσοστώσεων μια μικρή κοινοτική ποσόστωση, που αντιπροσώπευε λιγότερο από 10% των διμερών ποσοστώσεων.

Η απουσία πολιτικής στις διασυνοριακές μεταφορες μετακομισεις

H έκδηλη απουσία πολιτικής θέλησης για την πραγματοποίηση μιας «κοινής» πολιτικής στις μεταφορες μετακομισεις εξαγρίωσε τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βάσει του άρθρου 175 της Συνθήκης ΕΟΚ  και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υιοθέτησε, στις 16 Σεπτεμβρίου 1982, ένα ψήφισμα σχετικό με μια παραπομπή για παράλειψη του Συμβουλίου στο πεδίο της πολιτικής στις μεταφορες μετακομισεις.

To Κοινοβούλιο θεωρούσε ότι αυτή η πολιτική είχε γίνει αντικείμενο μόνο δευτερευουσών διατάξεων, που δεν ανταποκρίνονταν στους στόχους που είχε ορίσει η Συνθήκη, ιδίως στα άρθρα 3 και 74. H απόφαση την οποία έλαβε το Δικαστήριο στις 22 Mαΐου 1985 ήταν μια μερική επιτυχία για το Kοινοβούλιο και την Eπιτροπή. Πράγματι το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το Συμβούλιο παρέλειψε, κατά παράβαση της Συνθήκης, να εξασφαλίσει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις διεθνεις μετακομισεις και μεταφορες και να ορίσει τους όρους πρόσβασης στις διεθνείς μεταφορές ενός κράτους μέλους των μεταφορέων των μη διαμενόντων σε αυτό. Mετά από την απόφαση του δικαστηρίου και τη θέση σ’ εφαρμογή της Eνιαίας Eυρωπαϊκής Πράξης, το Συμβούλιο αποφάσισε επιτέλους να θεσπίσει την ελεύθερη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Κανονισμός άσκησης επαγγέλματος (μεταφορες μετακομισεις)

Ένας άλλος κανονισμός θεσπίζει κοινούς κανόνες για  τους όρους που πρέπει να πληρούνται στις μεταφορες μετακομισεις, για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή που προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα με μηχανοκίνητα οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων, των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα ξεπερνά τα 40 km την ώρα. Οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα πρέπει:

 1. να έχουν πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης σε ένα κράτος μέλος·
 2. να παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας·
 3. να διαθέτουν την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια και
 4. να διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια.

Αυτές οι επιχειρήσεις οφείλουν να ορίζουν ένα τουλάχιστον φυσικό πρόσωπο, τον διαχειριστή μεταφορών, ο οποίος ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα στοιχεία 1) και 4) και ο οποίος διαχειρίζεται συνεχώς και πραγματικά τις  δραστηριότητες της οικονομικής μεταφορικής, έχει γνήσια σχέση με την επιχείρηση και έχει την κατοικία του εντός της ΕΕ. Όσον αφορά τα εχέγγυα αξιοπιστίας του διαχειριστή μεταφορών, το πρόσωπο αυτό απαιτείται να μην έχει καταδικασθεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή να μην του έχει επιβληθεί κύρωση για σοβαρή παραβίαση ευρωπαϊκών διατάξεων, ιδίως στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Video για μεταφορες μετακομισεις

Διατάξεις που εφαρμόζονται στις αποφραξεις και τις εκκενωσεις βοθρων

Εκκενωσεις βοθρων απαγορεύσεις

εκκενωσεις βοθρων

Εκκενωσεις βοθρων Αθήνα

Εφ’ όσον προ των κτιρίων διέρχεται υπόνομος εν λειτουργία απαγορεύεται απολύτως η κατασκευή οιουδήποτε βόθρου στεγανού ή απορροφητικού τα δε λύματα των κτιρίων δέον όπως διοχετεύωνται απ’ ευθείας και άνευ της μεσολαβήσεως οιουδήποτε βόθρου ει μη μόνον μηχανικού σίφωνος προς τον υπόνομον. Η δαπάνη της συνδέσεως βαρύνει τους ιδιοκτήτας. Οι εκκενωσεις βοθρων της συνδέσεως εκτελείται υπό του εντεταλμένου φορέως κατασκευής και συντηρήσεως των υπονόμων της περιοχής.

Σε κάθε κτίριο ή χώρο, νέο ή υφιστάμενο, οποιασδήποτε χρήσης, όπου προβλέπεται παραμονή, εργασία ή παρουσία ατόμων, επιβάλλεται η ύπαρξη κατάλληλου πλήθους αποχωρητηρίων και νιπτήρων, καθώς και οι εκκενωσεις των βοθρων των λοιπών υδραυλικών αποδοχέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Εφόσον από τον προορισμό του κτιρίου ή του χώρου προβλέπεται, σε μη σπάνιες περιπτώσεις, η παραμονή των αυτών προσώπων πέραν του 12ωρου ή υπάρχει πιθανότητα τα άτομα του χώρου να εκτεθούν σε υπερβολική θερμότητα ή να μολυνθεί τα δέρμα τους από δηλητηριώδεις, βλαπτικές ή ερεθιστικές ουσίες, πρέπει να υπάρχουν εκκενωσεις βοθρων και υποδοχείς γενικής σωματικής καθαριότητας (λουτήρας ή λεκάνη καταιονιστήρα), σε κατάλληλο πλήθος και διάταξη.

Κατ’ εξαίρεσιν η Αρχή δύναται να επιτρέψει τις εκκενωσεις βοθρων εντός των οποίων θα διοχετεύωνται τα λύματα μέσω των κατά την προηγουμένην παράγραφον 5 στεγανών βόθρων εφ’ όσον εις την υπ’ όψιν περιοχήν δεν υφίστανται υπόνομοι και εφ’όσον οι απορροφητικοί ούτοι βόθροι κατασκευάζονται εις ικανήν απόστασιν από των θεμελίων ή τοίχων παντός εν τη περιοχή κτιρίου αι συνθήκαι δε υδρεύσεως δύνανται να επιτρέψουν τούτο. Η ελαχίστη απόστασις απορροφητικού βόθρου από των θεμελίων ή τοίχων παντός κτιρίου είναι κατά το ήμισυ του βάθους αυτού παντώς ουχί μικροτέρα των 5 μ. δια μαλακά γαιώδη εδάφη, των 3 μέτρων δια ημιβραχώδη ή κροκαλοπαγή και 1,50 μέτρων δια συμπαγή βράχον. Απορροφητικός βόθρος εντός του προκηπίου απαγορεύεται.

Video για εκκενωσεις βοθρων

Αποφραξεις απαγορεύσεις

αποφραξεις

Σύστημα για αποφραξεις

Απαγορεύονται οι αποφραξεις των εγκαταστάσεων αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων με εγκαταστάσεις αποχέτευσης ομβρίων σε οποιοδήποτε σημείο, πλην του Παντορροϊκού δημόσιου ή δημοτικού αγωγού αποχέτευσης.

Οι αποφραξεις των κατακόρυφων στηλών ακάθαρτων ή αερισμού πρέπει να είναι σε τέτοιες θέσεις, ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή ενόχληση και πάντως να μην είναι χαμηλότερα από 1,5 μέτρο από δάπεδο που βρίσκεται στην ίδια στάθμη με δάπεδο χώρου κύριας χρήσης του ίδιου κτιρίου.

Η ποιότητα των λυμάτων, ή απόβλητων που μπορεί να συνδεθούν με υπόνομο καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή τους κανονισμούς της αρχής που διαχειρίζεται τον υπόνομο. Στην περίπτωση αυτή και μόνο οι διατάξεις ή η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων αποτελεί μέρος της εγκατάστασης αποχέτευσης υπό την έννοια του παρόντος άρθρου.

Όλα τα εξαρτήματα, συσκευές, κατασκευές επιτόπου του έργου, οι ειδικές αποφράξεις κλπ., της εγκατάστασης αποχέτευσης λυμάτων ή απόβλητων πρέπει να είναι από υλικά κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, με κατάλληλη αντοχή, στεγανότητα, απορροφητικότητα σε νερό, επιφανειακή ταχύτητα και αντοχή σε διάβρωση.

Video για αποφραξεις

Οι αλλαγές που έρχονται για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Οι αλλαγές  για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

 • Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός μετονομάζεται σε προδικαστικό συμβιβασμό και η διαδικασία του γίνεται πιο σύντομη, αφού εντός δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης, προσδιορίζεται η ημέρα επικύρωσης ενώπιον του Ειρηνοδίκη. Καταρχήν, δίνεται στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά  η δυνατότητα, προτού καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στον νόμο κατσέλη για τα υπερχρεωμένα, να καταφύγει στο θεσμό της διαμεσολάβησης. Αν η διαμεσολάβηση αποδειχθεί ανεπιτυχής, τότε μπορεί να προχωρήσει στην κατάθεση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, συνυποβάλλοντας με τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα, αντίγραφο του πρακτικού αποτυχίας της διαμεσολάβησης.
 • υπερχρεωμενα νοικοκυρια

  Υπερχρεωμενα Νοικκοκυρια logo

  Με την κατάθεση της αίτησης ενώπιον του δικαστηρίου, ο Ειρηνοδίκης ορίζει την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης (μέσα σε 6 μήνες) και την «ημερομηνία επικύρωσης» υποχρεωτικά μέσα σε 2 μήνες από την κατάθεση της αίτησης. Κατά την ημερομηνία της επικύρωσης είτε επικυρώνεται ο πιθανός προδικαστικός συμβιβασμός είτε –σε περίπτωση που αυτός δεν επιτεύχθηκε- συζητείται η πιθανότητα χορήγησης προσωρινής διαταγής.

 • Μέσα στους δύο πρώτους μήνες από την κατάθεση της αίτησης και μέχρι την ημερομηνία επικύρωσης τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά  καλούνται να προσπαθήσουν να συμφωνήσουν στο προτεινόμενο από τον οφειλέτη σχέδιο διευθέτησης των οφειλών.
 • Η αίτηση υπαγωγής στο νομο της κατσελη πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα σχετικά με την περιουσία, τα κάθε φύσεως εισοδήματα, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις καθώς και με υπεύθυνη δήλωση για α) την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων β) τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία. Εφόσον καταργείται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση βεβαίωσης επιτυχίας ή αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού από τον συνδράμοντα φορέα.

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και Ειρηνοδικεία

 • υπερχρεωμένα νοικοκυριά

  Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά photo

  Μετά την κατάθεση της αίτησης από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ενώπιον του Ειρηνοδικείου, ο οφειλέτης οφείλει α) μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα και β) μέσα σε 15 ημέρες να επιδώσει την αίτηση στους πιστωτές του. Από την ημέρα της επίδοσης και μέσα σε διάστημα ενός μηνός, οι πιστωτές καταθέτουν στο φάκελο τις απόψεις τους, αφού λάβουν γνώση όλων των εγγράφων που έχει καταθέσει ο οφειλέτης, σχετικά με την οικονομική και εισοδηματική κατάσταση του.

 • Για την επίτευξη του προδικαστικού συμβιβασμού αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν του 50% + 1 των απαιτήσεων και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούνταν μέχρι σήμερα. Εφόσον επιτευχθεί ο συμβιβασμός, ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει αυτόν κατά την ημερομηνία επικύρωσης.
 • Από την κατάθεσης της αίτησης από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και μέχρι την ημερομηνία επικύρωσης, ήτοι για τους 2 πρώτους μήνες από την κατάθεσης της αίτησης, αναστέλλονται αυτεπαγγέλτως όλα τα διωκτικά μέτρα.
 • Η όλη διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού είναι υπό δικαστική εποπτεία και αποτρέπεται έτσι ο πιθανός κίνδυνος καταστρατήγησης. Εξ αρχής ο οφειλέτης δεν καταθέτει πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού προς την εμπλεκόμενη Τράπεζα όπως γινόταν μέχρι σήμερα (με εξαίρεση την διαδικασία της διαμεσολάβησης εφόσον επιλεχθεί αυτή η οδός), αλλά υποβάλλει τις προτάσεις του κατευθείαν στο δικαστήριο με την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού, ο οφειλέτης συνεχίζει τη διαδικασία για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών του.

Συμβιβασμοί για τα υπερχρεωμενα νοικοκυρια και νομος Κατσελη

 • Ο συμβιβασμός επιτρέπεται να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο μέχρι και πριν τη συζήτηση της αίτησης.
 • Πλέον, όταν τα υπερχρεωμένα αυτά νοικοκυριά  αιτούνται από τις Τράπεζες την αναλυτική κατάσταση οφειλών του, αυτές έχουν υποχρέωση να εκδώσουν αυτήν εντός 10 εργάσιμων ημερών αντί για 5 που ίσχυε έως σήμερα.

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Η ρυθμιση Ληξιπρόθεσμων οφειλων του νομου κατσελη

ρυθμιση οφειλων

Ρύθμιση Οφειλών και χρεών

1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Τελωνεία του Κράτους σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία και δυνατότητα τήρησης προγράμματος δόσεων να γίνεται ρύθμιση οφειλών έως και σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και πάντως όχι πέραν της 30.6.2017 και να καταβάλλονται ως εξής:

α) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από το νόμο Κατσέλη, εφόσον η καταβολή πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως και την 30.6.2013,

β) με απαλλαγή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2014,

γ) με απαλλαγή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2015,

δ) με απαλλαγή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2016,

ε) με απαλλαγή ποσοστού εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από το νόμο Κατσέλη, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2017.
Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για την εφαρμογή των ως άνω απαλλαγών λογίζονται σε κάθε περίπτωση οι προσαυξήσεις όπως έχουν διαμορφωθεί την 1.1.2013.

στ) Τα υπερχρεωμενα νοικοκυρια πρέπει να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις, καθώς και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 1.1.2013.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής χορηγείται η ρύθμιση μόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης.

υπερχρεωμενα νοικοκυρια

Υπερχρεωμενα Νοικοκυρια και ρυθμίσεις

2. Κατ’ εξαίρεση, τα υπερχρεωμενα νοικοκυρια μη επιτηδευματίες οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πρόγραμμα δόσεων της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε περισσότερες ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς όμως το ευεργέτημα της απαλλαγής των προσαυξήσεων ανάλογα με τα εισοδήματά τους. Για ποσό βασικής οφειλής άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν ότι δεν δύνανται να αποπληρώσουν την οφειλή τους αλλά μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δόσεων.

3. Η υπαχθείσα στις ρυθμίσεις οφειλών από την 1.1.2013, επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οκτώ εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, αντί των κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Ποιοι υπάγονται στο νομο κατσελη

Στο νόμο Κατσέλη υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη και:
α) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,
β) βεβαιωμένες έως και την 31.12.2012 οφειλές,
γ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες έως και την ανωτέρω ημερομηνία μη ρυθμισμένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υποχρεωτικά,
δ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων.

νομοσ κατσελη

Νομος Κατσελη για υπερχρεωμένους

5. Εξαιρούνται από το νόμο Κατσέλη και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλών:
α) οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία απωλέσθη μετά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή των Ελλήνων,
β) οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για φοροδιαφυγή.