Οδική βοήθεια αυτοκινήτων στην Αθήνα

Οδική Βοήθεια Οχημάτων στην Αθήνα θεωρείται η δραστηριότητα που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης οδικού οχήματος που το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την κυκλοφορία του:

 1. Την επιτόπου επισκευή του οχήματος.
 2. Την μεταφορά του οχήματος, μέχρι τον πλησιέστερο ή καταλληλότερο τόπο για την επί τόπου επισκευή του.
 3. Την μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επισκευής οχημάτων επιλογής του ιδιοκτήτη του, καθώς και την μεταφορά του οδηγού και των επιβατών του οχήματος μέχρι τον πλησιέστερο τόπο από τον οποίο θα μπορέσουν να επιβιβαστούν σε άλλα μέσα κατά την επιλογή του δικαιούχου της παροχής οδικής βοήθειας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας και οι οποίες προβλέπονται στη Σύμβαση.
 4. Την μεταφορά του οχήματος καθώς και του οδηγού και των επιβατών του μέχρι την κατοικία τους, το σημείο εκκίνησης ή τον αρχικό προορισμό τους εντός της Ελλάδας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ανάλαβε η Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας.
 5. Οδική βοήθεια δύναται να προσφερθεί και στους Σταθμούς Οδικής Βοήθειας που ορίζονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 2 του παρόντος.
 6. Οδική βοήθεια οχημάτων θεωρείται και η παροχή βοήθειας σε δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα.

Οχημάτων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και η ΕΛΠΑ, που δραστηριοποιούνται στην παροχή οδικής βοήθειας οχημάτων και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Οι Επιχειρήσεις Οδικής Βοήθειας οχημάτων διακρίνονται σε Αυτόνομες Πανελλαδικές και σε Μικτές Πανελλαδικές.

Α’. Αυτόνομες Πανελλαδικές είναι:

 1. Οι ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 18 Βοήθεια οι οποίες προσφέρουν και οδική βοήθεια οχημάτων.
 2. Η ΕΛΠΑ.
 3. Οι Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που θα κάνουν έναρξη της δραστηριότητας οδικής βοήθειας οχημάτων μετά την δημοσίευση του παρόντος.

Β’. Μικτές Πανελλαδικές είναι οι Επιχειρήσεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, που λειτουργούν ήδη κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού και οι οποίες θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με τις διατάξεις του.

Σύμβαση Οδικής Βοήθειας Οχημάτων είναι η συμφωνία για την παροχή οδικής βοήθειας από την Επιχείρηση προς τον δικαιούχο και αποδεικνύεται με έγγραφο που εκδίδεται από την Επιχείρηση.

Η διάρκεια της Σύμβασης είναι τουλάχιστον ετήσια, αλλά η εξόφλησή του ποσού της καλύψεως, δύναται να πραγματοποιείται εφ’ άπαξ ή με τμηματικές καταβολές.

Ποσό καλύψεως για την παροχή της φτηνής οδικής βοήθειας είναι:

 • Το ασφάλιστρο που καταβάλλεται στην ασφαλιστική εταιρία για την παροχή της οδικής βοήθειας.
 • Η συνδρομή που καταβάλλεται στις μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.
 • Το εφ’ άπαξ ποσό που καταβάλλεται στις μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας για την παροχή βοήθειας σε οχήματα που δεν έχουν συνάψει σύμβαση για οδική βοήθεια προ του συμβάντος και αφορά μόνο το συγκεκριμένο περιστατικό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5, της παραγράφου 7 και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 Ο του άρθρου 7 του παρόντος.
 • Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το εφ’ άπαξ ποσό που τυχόν θα καταβληθεί σε Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας Οχημάτων, θεωρείται κόμιστρο και η είσπραξή του απαγορεύεται από τα άρθρα 1, 4 και 6 του νόμου 1959/1991 περί κυκλοφορίας ΦΙΧ οχημάτων.
 • Το εφ’ άπαξ ποσό που καταβάλλεται σε Επιχείρηση γερανών Δημοσίας Χρήσεως για συγκεκριμένη περίπτωση και αφορά μόνο την ανέλκυση ή ρυμούλκηση ή μεταφορά του ακινητοποιηθέντος οχήματος.

Συνεργάτης οδικής βοήθειας οχημάτων θεωρείται η Επιχείρηση Νομαρχιακής δραστηριότητας η οποία λειτουργεί κατά την δημοσίευση του παρόντος και η οποία θα συνεχίσει την λειτουργία της σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου. Μια καλή επιλογή για οδικη βοηθεια για την Αθηνα, είναι ο Τζάμπρας Γεώργιος. Λύση οικονομική και αξιόπιστη.

Τι λέει ο ΚΦΑΣ για τις ταμειακές μηχανές citizen

Οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄) υποχρεούνται να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Την υποχρέωση αυτή έχουν και οι κυρίως χονδροπωλητές επιτηδευματίες, όταν οι λιανικές τους πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών διενεργούνται κατά σύστημα και όχι περιστασιακά, ανεξάρτητα από το ποσοστό των πωλήσεων αυτών επί του συνόλου των ετήσιων πωλήσεών τους. Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να απαλλαγεί ο επιτηδευματίας αυτός από την υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την απαλλαγή αυτή.

Οι ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορολογικών ταμειακών μηχανών και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στις εκδιδόμενες από αυτές αποδείξεις ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι επιτηδευματίες αυτοί, αντί να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με τρόπο μηχανογραφικό, στις οποίες όμως πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία των αποδείξεων των φορολογικών ταμειακών μηχανών. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση χειρόγραφων θεωρημένων διπλότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, για συναλλαγές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας εκτός του κεντρικού καταστήματος ή του υποκαταστήματός του.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 7 του νόμου αυτού, μπορεί να επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ταμειακών συστημάτων δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών – ταμειακών μηχανών, αντί της χρησιμοποίησης εγκεκριμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.- (αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 3522/2006.)

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο χρόνος έναρξης της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών της προηγούμενης παραγράφου και οι κατηγορίες των επιτηδευματιών που θα χρησιμοποιούν τις μηχανές αυτές σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα της χώρας.

Ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών τους οι επιτηδευματίες της παραγράφου 1, οι οποίοι κάνουν έναρξη των εργασιών τους ύστερα από τη χρονολογία που άρχισε η πρώτη σταδιακή χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών σε περιοχές που εφαρμόζεται το μέτρο αυτό, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις μηχανές αυτές ή να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ίδια παράγραφο.

Από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που προβλέπεται στην παράγραφο 1, οι ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές citizen – datecs, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από επιτηδευματίες για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στην απόφαση αυτή.

Οι επιτηδευματίες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄), που εκδίδουν τα στοιχεία του Κώδικα αυτού με μηχανογραφικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή υποχρεούνται για τη διασφάλιση των ηλεκτρονικών δεδομένων αυτών στη χρήση ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του νόμου αυτού. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται προαιρετικά και για τα βιβλία του Κώδικα αυτού που τηρούνται με μηχανογραφικό τρόπο.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι ιδιότητες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης ή άλλου τρόπου διασφάλισης των ηλεκτρονικών δεδομένων των βιβλίων και των στοιχείων, το περιεχόμενο αυτών, ο χρόνος, ο τρόπος τήρησης ή έκδοσης, διαφύλαξης και αποθήκευσής τους, καθώς και τα βιβλία ή τα στοιχεία που εξαιρούνται.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζονται ο χρόνος έναρξης της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης των ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης της παραγράφου 5, οι κατηγορίες των επιτηδευματιών που θα χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς αυτούς σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα της χώρας, καθώς και κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια εφαρμογής του μέτρου αυτού.

τα ίδια ισχύουν και για τα φωτοτυπικά sharp.

Σε ποια επαγγέλματα δεν είναι υποχρεωτικές οι ταμειακές μηχανές

Οι παρακάτω κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών δύνανται να μη χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή του ν. 1809/1988(ΦΕΚ 222 Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν και την μορφή του φορέα τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα):

α) Ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι.

β) Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ.

γ) Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια, ο αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια που επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.

δ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που ασκεί το επάγγελμα του κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου,άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, με εξαίρεση τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.

ε) Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού.

στ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που ασχολείται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (όπως ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφείων).

ζ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που διατηρεί κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας.

η) Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών.

Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και δ΄ έως και η΄, δύνανται να μη χρησιμοποιούν φορολογικες ταμειακές μηχανές datecs και citizen του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με την προϋπόθεση ότι, στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή χώρου στάθμευσης, που μπορεί να αναγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη.

Συρταριέρες φαρμακείου από την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία

Η πιο ελαφριά και ανθεκτική συρταριέρα από αλουμίνιο, με ευέλικτο σχεδιασμό και πρόσθετους χώρους. Το πρώτο όνομα της αγοράς!

Η εύκολη εύρεση των φαρμάκων, η αποφυγή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου για την αντικατάσταση των φαρμάκων, οι προβλεπόμενοι χώροι για ειδικά προϊόντα, όπως τα ομοιοπαθητικά, τα χημικά ή ιδιαίτερα μεγάλα προϊόντα και γενικά η ικανότητα που σας παρέχουμε να έχετε όλα τα φάρμακα ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα και υπό έλεγχο καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις κάθε back-office, είτε πρόκειται για φαρμακείο, είτε για νοσοκομείο, είτε για ιατρικό εργαστήριο.

Για την ενσωμάτωση όλων αυτών των απαιτήσεων στα παραγόμενα προϊόντα, η Tecny-Farma εργάστηκε για πάνω από 25 χρόνια για να αποκτήσει την εθνική και διεθνή φήμη που διαθέτει σήμερα. Το σύστημα αποθήκευσης μας, με τα μοντέλα TF 42, TF 56 και TF 75 αναπτύχθηκε παράλληλα με τις ανάγκες των φαρμακοποιών. Θεωρείται πλέον επιτυχημένο προϊόν, χάρη στον ευέλικτο σχεδιασμό των κολωνών και των συρταριών και εξαιτίας της απόλυτης αξιοποίησης του διαθέσιμου χώρου. Τα στοιχεία αυτά κάνουν το σύστημα αποθήκευσης μας το πιο αποδοτικό και αξιόπιστο σε επίπεδο ποιότητα σε όλη την αγορά.

Οι συρταριέρες φαρμακείου της Tecnyfarma® και τα πλεονεκτήματά τους:

Γιατί να διαλέξετε τις συρταριέρες της εταιρείας μας?

Επειδή μπορείτε να απολαύσετε πλήρη ευελιξία, καθώς προσαρμόζονται στον διαθέσιμο χώρο πίσω από τον πάγκο του ταμείου. Για αυτό το λόγο, η Tecny-Farma σας παρέχει πολλές διαφορετικές επιλογές συρταριών, προκειμένου να ικανοποιήσει κάθε σας ανάγκη. Αυτή την περίοδο διατίθενται τρία μοντέλα. TF 42 (δύο σειρές), TF 56 (τρεις σειρές) και TF 75 (τέσσερις σειρές) και με δυνατότητα επιλογής βάθους, ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο.

Επειδή αυτό το σύστημα αποθήκευσης διαθέτει ένα πολύ ευέλικτο σχεδιασμό. Η αυτοδύναμη και ανεξάρτητη δομή του επιτρέπει μελλοντική ενίσχυση ή μετατροπή πάντα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η μετατροπή αυτή μπορεί να αφορά την διάταξη, τον αριθμό των συρταριών σε κάθε κολώνα ή τον αριθμό των φαρμάκων που αποθηκεύεται σε κάθε συρτάρι (τροποποιείται χάρη στα ειδικά εσωτερικά χωρίσματα, κατασκευασμένα από πολυανθρακικό υλικό).Επειδή παρέχουμε το ελαφρύτερο και ανθεκτικότερο προϊόν στην αγορά. Η κατασκευή του, που διεξάγεται ολοκληρωτικά από την ομάδα της Tecny-Farma, οι ποιοτικοί έλεγχοι και η εμπειρία μας στον τομέα αποτελούν αδιάσειστα στοιχεία απόδειξης του επαγγελματισμού μας και της γνώσης των αναγκών των φαρμακοποιών σε βάθος μέχρι τον μικρότερη λεπτομέρεια.

Επειδή η Τecny-Farma εγγυάται την αξιοποίηση 100% του διαθέσιμου εσωτερικού χώρου και την εύρεση εργονομικών λύσεων των εξωτερικών διατάξεων, αποφεύγοντας ενοχλητικά στοιχεία του χώρου, όπως κολώνες, σκάλες ή οποιαδήποτε άλλη παρατυπία των εγκαταστάσεων.

Μπορείτε να απολαύσετε πλήρη ευελιξία, καθώς ο εξοπλισμός φαρμακείων προσαρμόζονται στον διαθέσιμο χώρο πίσω από τον πάγκο του ταμείου.

Παρέχουμε το ελαφρύτερο και ανθεκτικότερο προϊόν στην αγορά με απλούς οδηγούς αλουμινίου. Η κατασκευή του, που διεξάγεται ολοκληρωτικά από την ομάδα της Tecny-Farma, οι ποιοτικοί έλεγχοι και η εμπειρία μας στον τομέα αποτελούν αδιάσειστα στοιχεία απόδειξης του επαγγελματισμού μας και της γνώσης των αναγκών των φαρμακοποιών σε βάθος μέχρι τον μικρότερη λεπτομέρεια.

Πηγή: Innovo.gr